İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI | SAKARYA RİSK OSGB | SAKARYA RİSK İş Güvenliği ve OSGB Firması
Adres : Papuçcular Mahallesi Salkım
Sokak No:5 –Adapazarı / SAKARYA
Tel : +90 264 277 00 62
Mail : [email protected]
Pazartesi- Cuma
08:00 - 18:00
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işverenlerin tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı istihdam etme zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı kanun ve bu kanun yönetmeliklerine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı iş güvenliği uzmanı (01.07.2020 tarihine kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanı), tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı (01.07.2020 tarihine kadar C sınıfı iş güvenliği uzmanı) ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyeri tehlike sınıfınıza uygun iş güvenliği uzmanını, Sakarya Risk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan iş güvenliği alanında tecrübeli personellerimizi tercih ederek, işyerinizde iş güvenliği bulundurma yükümlülüğünüzü yerine getirebilirsiniz. Birçok sektörde tecrübe sahibi iş güvenliği uzmanlarımızın proaktif çalışmayı prensip edinmeleri, işyerlerinizin daha güvenli çalışma ortamına dönüşmesine katkı sağlayacaktır.

Hizmet, eylem planına göre programlanmış tüm faaliyetler aşağıdaki hususlar dikkate alınarak uygulanır. Hizmet verilen ve/veya verilecek olan tüm firmaları kapsar. Kanuni çerçevede sorumlulukların yerine getirilebilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hizmet verilir. Aşağıdaki faaliyetler öncelikle iş güvenliği uzmanının görevleri olmakla beraber ortak çalışmalar için hizmet verilen firmanın iş yeri yetkilileri, aynı firmada görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile birlikte yürütülecektir.

Yıllık çalışma planının hazırlanması

Yıllık çalışma planına yapılması gereken ve/veya yapılan faaliyetler ile ilgili çalışmaları kaydetmek (Bulunması halinde) iş yeri hekimi ile birlikte hazırlamak ve işverene sunmak.

Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak.

Yıllık Eğitim planının hazırlanması

Yıllık Eğitim planını (Bulunması halinde) iş yeri hekimi ile birlikte hazırlamak. Eğitim konularının belirlenmesi, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı belirtilerek işverene sunmak.

Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak.

Rehberlik

İş güvenliği kapsamında tespit edilen uygunsuzluk ve alınması gereken önlemleri, işverene yazılı olarak bildirmek.

Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği alanında risk ve tehlikelerin belirlenerek, risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak ve risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken hususlar konusunda işverene önerilerde bulunmak ve risk değerlendirmesinin takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

İşyerinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

Çalışma ortamının gözetimi sırasında işyerine, çalışma alanına ve prosese uygun kontrol formları hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

İş kazası, yangın, parlama veya patlamaların önlenmesi için yapılan eğitim ve tatbikatlara katılmak, tespit edilen aksaklıklar konusunda işverene önerilerde bulunmak, yapılan işleri takip etmek; kimyasalların dökülmesi, elektrik çarpması, doğal afet, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum eylem planlarının hazırlanması çalışmalarına katılarak, acil durumlar konusunda eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını takip etmek.

Eğitim ve Bilgilendirme

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri tehlike sınıflarına göre yıllık eğitim planı kapsamında, iş güvenliği eğitimlerini planlanmak, yapmak ve takip etmek. Yapılan eğitim kayıtlarını işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 

Yukarıda sayılanlara ek olarak iş güvenliği uzmanı;

1. İşyerinde çalışan temsilcisi seçimi sonrasında, çalışan temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

2. İşyerinde seçilen destek elemanları, risk değerlendirme ekibi, iş sağlığı ve kurulu,  acil durum ekip üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelerini sağlar.

3. İşyerinde kullanılan iş ekipmanlarının belirleyerek, teknik periyodik kontrole tabi olanların gerekli kontrolleri yapılmasını sağlamak üzere işverenin bilgilendirilmesini sağlar.

4. İşyerinde yangını önleme ve sınırlandırılması hususunda ekipman kontrollerini yapar (yangın dolapları, yangın söndürme cihazları, duman ve ısı algılama sistemleri...vb.).

5. Mevzuatsal olarak yılda en az bir defa yapılması gereken acil durumlar tatbikatlarını işveren ile beraber planlamak ve yapar.

6. İşverenlere, özlük dosyalarının oluşturulması konusunda danışmanlık yapar.

 

Yasal mevzuat, çalışan ve işveren sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapar.iş güvenliği uzmanlığısakarya iş güvenliği uzmanlığı